Vēlies šeit redzēt arī savu ziņu? Sazinies ar [email protected]

19. janvāra sapulce.


19. Janvārī notika iedzīvotāju sapulce Alojā, Alojas Ausekļa vidusskolā. Šajā rakstā būs apkopojums no Ijas Rudzītes sagatavotās prezentācijas, uz kuras pamata notika diskusijas, kuras varēs lasīt turpmākajos rakstos, varētu pat teikt triloģijā, “Izglītības stratēģija ar burkāniem” (23. janvārī), “Burkāns par skolu”(24. janvārī), un “Bērnudārzs par burkānu” (25. janvārī). 26. janvārī visi ir aicināti vērot domes sēdi.

Diskusijas programma:

  1. Limbažu novada izglītības stratēģija, publiskā apspriešana un tās norises, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”
  1. Izglītības stratēģija Alojā , izvirzītie uzdevumi , stratēģijas principi un sasniedzamie mērķi.
  1. Par Alojas Ausekļa vidusskolas un PII iestādes ”Auseklītis” vietu un nozīmīgumu Limbažu novada pašvaldības izstrādātajā Limbažu novada izglītības stratēģijas (2023. – 2027. gadam) plānā . Par pirmskolas izglītības iestādes “ Auskelītis” atrašanās vietu .Par publisko diskusiju 21.decembra iedzīvotāju sapulcē Alojā un 22.decembra Limbažu novada sēdē pieņemtiem lēmumiem , par iespējām finansējuma piesaistei no Eiropas Savienības struktūrfondiem , par iespējamu šī projekta realizāciju, pamatojoties uz pieejamiem izpētes materiāliem.

Diskusijas mērķis :

1.Domājot par Alojas pilsētas izglītības tālāko nākotni ,izvirzīt precīzus uzdevumus un konkrētākus stratēģijas mērķus Limbažu novada pašvaldības izstrādātajam Limbažu novada izglītības stratēģijas plānam,ņemot vērā plānoto izglītības stratēģiju Alojā.

2. Tālākai virzībai tos rakstiskā veidā iesniegt Alojas apvienības pārvaldei, Limbažu novada Izglītības pārvaldei un Limbažu novada domei līdz 24.janvārim

Laika līnija ar ap izglītības jautājumiem Alojā.

19. Jūlijs, 2022. gads.

1. mēģinājums likvidēt Alojas Ausekļa vidusskolas 10-12. klasi. Izglītības komiteja lemj neatvērt 10. klasi, ja izglītojamo skaits ir mazāks par 10.
Ārkārtas domes sēdē izskata komitejas lēmumu, taču to groza, nosakot, ka, ja līdz 15. augustam nebūs noteikts skaits – vidusskolu likvidēs.

28. jūlijs, 2022. gads.

Tiek sasaukta ārkārtas sapulce Alojas skolā, ar skolas vadību, pedagogiem, vecākiem un uzņēmējiem, un izvirza mērķi, prioritātes, un pieņem lēmumus problēmu risināšanai.
Limbažu novada dome lems par Attīstības programmas 2022.-2023 gadam apstiprināšanu, kurā pa starpu visam nosaka uzlabot komunikāciju, informācijas caurspīdīgumu, kā arī noteikt atklātu un godīgu attieksmi pret novada iedzīvotājiem. Atbilstoši Limbažu novada attīstības programmas RĪCĪBAS PLĀNAM pie UZDEVUMA (U) 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu, kur iekļauj Alojas Ausekļa vidusskolas daudzfunkcionālās sporta halles pārbūvi. (Par šo punktu ir liels izbrīns.)

Atbilstoši Limbažu novada attīstības programmas 4. pielikuma INVESTĪCIJU PLĀNAM 2022-2024.gadam tiek paredzēts pārbūvēt Alojas ausekļa vidusskolas Baltās skolas ēku, ar plānotajām izmaksām 1 000 000 eiro, un Alojas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” pārbūvi Alojā, Parka ielā 13, ar finansējumu 100 000 eiro. Alojas pilsētas sporta laukuma izbūvi un labiekārtošanu pie Alojas Ausekļa vidusskolas ar finansējumu 520 00 eiro, un muzeja ēkas, pārbūvi ar finansējumu 500 000 eiro.

Tiek veikta Alojas PII Auseklītis ēkas tehniskais apsekojums, kura dati ir apšaubāmi, ko vēlāk diskusijā pieļauj arī Apvienības vadītājs, Jānis Strauts.

4. augusts. 2022. gads.

Alojas Ausekļa vidusskolā notiek informatīva sapulce ar skolas vadību, pedagogiem, vecākiem. uzņēmējiem un deputātiem, kur informē, ka 10. klasē nepieciešamais audzēkņu skaits ir sasniegts, tātad 10. klase būs.

Augusts. 2022. gads.

Parādās neoficiāla informācija par par radona klātbūtni PII “Auseklītis” Alojā. Oficiāli to nepauž, vecākus neinformē.

PII “Auseklītis” organizē vecāku sapulci, kurā paziņo par Alojas b.d. pārcelšanu uz Vilzēnu un Puikules filiālēm, ar nosacījumu, ka ēkā veiks remontdarbus. Juridiski dokumenti, ka bērniem jāuzsāk b.d. gaitas citā vietā, 8 km rādiusā nav formēti. Iemesls lēmumam – šūpojas grīda.

25. augusts, 2022 gads.

Limbažu novada dome lemj par Izglītības stratēģijas izstrādi 2023.-2027. gadam, kas jāiesniedz apstiprināšanai līdz 2023. gada 31. janvārim.

Uzdod Alojas apvienības pārvaldei izstrādāt projektēšanas uzdevumu un tehnisko specifikāciju iepirkumam par projektēšanu un būvdarbiem Alojas PII “Auseklītis” būvkonstrukciju tehniskā stāvokļa neatbilstību novērtēšanai. Uzdot Limbažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijai pēc 1. punktā minēto dokumentu saņemšanas veikt iepirkuma procedūru. Uzdot Alojas apvienības pārvaldei pēc iepirkuma procedūras rezultātu apstiprināšanas sagatavot lēmuma projektu par finansējuma piešķiršanu.

8. septembris 2022. gads.

Limbažu novada Alojas pārvaldes un aktīvo alojiešu rīkota sanāksme SALĀ par pilsētas attīstību, tai skaitā tiek runāts par PII “ Auseklītis” problēmu – radons bērnudārzā, kurā izrunā attīstības virzienus. Piedāvā izpētiet radona klātbūtni, un tad rīkoties.

20. septembris 2022. gads.

Alojas PII “Auseklītis pašnovērtējuma ziņojums”, kurā paredz ēkas rekonstrukciju un vides uzlabošanu.

3. oktobris 2022. gads.

Limbažu novada domes ārkārtas sēdē lemj par b.d. slēgšanu Alojā, radona klātbūtnes dēļ. Bērni tiek vadāti uz filiālēm Vilzēnos un Puikulē. Atceļ 25. augusta lēmumu un uzdod izstrādāt divus līdz trīs variantus PII attīstībai. Dokuments vēl aizvien netika publiskots vecākiem, un tie pārcelti uz citām struktūrvienībām bija cita iemesla dēļ, turklāt informācija par radonu bija zināma jau augustā, kad lēma par nepieciešamību remontēt ēku. Kam tas ir izdevīgi?

Radons ir dabiskas izcelsmes jonizējošā starojuma avots, kas veidojas neatkarīgi no cilvēka darbības. Paaugstinātu radona koncentrāciju telpā var izraisīt dažādi faktori: ēkas ģeoloģiskais pamats, ēkai izmantotie būvmateriāli, pietiekama telpu nevēdināšana (vai nepietiekama telpas gaisa apmaiņa ar apkārtējo vidi). Radona koncentrāciju var samazināt, likvidējot plaisas ēkas konstrukcijā, kā arī veicot papildus ēkas sienu un grīdas hermetizāciju un ventilāciju. Papildus tam iespējams pastiprināt ventilāciju zem telpas grīdas, izveidot radona nosēdtilpnes un pozitīvā spiediena sistēmu. Tomēr visvienkāršākais un efektīvākais radona koncentrācijas samazināšanas veids ir regulāra telpas vēdināšana, ja tas ir iespējams, tādejādi samazinot gaisa fizikālo, ķīmisko un bioloģisko faktoru iedarbības pakāpi uz cilvēku iekštelpās.

Kopā ar citiem pasākumiem, ko piedāvā VVD, 1. bērnudārza stāvu varēja izmantot.

4. oktobris 2022. gads.

Latvijas vēstnesī publicē 619. noteikumus, kas paredz: Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.5.i investīcijas “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” Investīcijas mērķa grupa – reorganizētas pašvaldību dibinātas vispārējās izglītības iestādes.

Lai nodrošinātu šo noteikumu 4. punktā minētā investīcijas mērķa rādītāja sasniegšanu, līdz 2022. gada 30. jūnijam ir sasniedzams atskaites punkts – pašvaldību domju pieņemti lēmumi par vismaz 20 vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju.

Oktobris 2022. gads.

Tiek apspriestas dažādas versijas par PII iestādes ievietošanu Alojas Ausekļa vidusskolas ēkā.

Lai palīdzētu izprast situāciju, skolas vadībai un Alojas pārvaldei tiek iesniegti papildus materiāli par Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas un mazās (baltās) skolas ēkas iespējām klašu izvietojumā. Par mazās skolas ēkas tehnisko stāvokli.
Pat tiek piedāvāta jauna b.d. ēkas būvniecība.

12. decembris 2022. gads.

Komitejas sēdē pieņem lēmumu par 4 variantiem b.d. atrašanās vietai. Esošās ēkas pārbūve (1,5 milj.), jaunas ēkas būvniecība (2,2 milj.), izvietošana Baltās skolas 1. stāvā (1,2 milj.), vadāšana uz filiālēm (300 tūkst.). Esošajos cenu aprēķinos gan ir neprecizitātes, jo pēc aprēķiniem pārbūves izmaksas būtu 1,3 milj., jaunas ēkas būvniecība – 1,72 milj., bet Baltās skolas pārbūve – 2,187 milj.

Decembris 2022. gads.

Notiek diskusija interneta vietnēs par izmaksām, iespējām un viedokļiem, kurās parādās 2 vēsturiskas fotogrāfijas, kurās ir attēlota bērnudārza ēka un Baltās skolas ēka no 19. gadsimta 2. puses. Abas ēkas ir celtas no šķelta akmens, nevis kā minēts b.d. apsekojumā – ķieģeļiem. Pēc Veselības inspekcijas datiem, vislielākā radonu koncentrācija saglabājas šķeltajos akmeņos. Abas ēkas pēc materiāliem un būvniecības principiem ir identiskas. Komentāri vērā netiek ņemti.

21. decembris 2022. gads.

Tika sasaukta iedzīvotāju sapulce ar mērķi apspriest potenciālo PII “Auseklītis” atrašanās vietu, taču tā vietā notika iedzīvotāju informēšana, kur iedzīvotāju viedoklis vērā ņemts netika, un pašvaldība palika pie sava, jau iepriekš nolemtā – b.d. pārcelšana uz Baltās skolas ēku.

22. decembris 2022. gads.

Dome pieņem lēmumu pārcelt b.d. uz Baltās skolas ēku, pamatojoties uz Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam investīciju plānu 2022.-2024. gadam vidējā termiņa prioritāti nr. 1, uzdevumu 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu.

10. janvāris 2023. gads.

Publikācija laikrakstā “Auseklis” – “Alojas Auseklītis mājvietu varētu rast Baltajā skolā”, kur ir iekļauts ļoti skumjš Sigitas Upmales komentārs par nepatīkamu, bet objektīvu faktu, ka Limbažu novadā kopumā, un Alojā sarūk bērnu skaits, jau laicīgi paredzot skolas apvienošanu ar bērnudārzu, neveicot nopietnāku izpēti par kopējām izmaksām.

Janvāris 2023. gads.

Notiek darba grupas darbs pie projektēšanas uzdevuma sastādīšanas PII “Auseklītis” ierīkošanai Baltās skolas ēkā.

11. janvāris 2023. gads

Paziņojums par Limbažu novada izglītības stratēģijas (2023.-2027.gadam) publisko apspriešanu. Šajā procesā tiek pārkāpti noteikumi, kas nosaka, ka visai ar sanāksmi saistītai informācija ir jābūt pieejamai institūcijas mājaslapā ne mazāk kā 14 dienas pirms sabiedriskās apspriedes. Netiek arī plānots pievienot sabiedrības pārstāvju iebildumus un priekšlikumus. Komitejās lēmumi tiek pieņemti pirms apspriešanas rezultātu apkopošanas. Izglītības stratēģija un Attīstības un ilgtspējības stratēģijas ir atšķirīgas. No stratēģijas nav iespējams izprast tālāko attīstību

«
»